• مدیر گروه ها
نام و نام خانوادگی: دکتر ابوالقاسم فاتحی دهاقانی

مدرک تحصیلی: دکترای رشته جامعه شناسی

ایمیل: fatehi@atu.ac.ir

شماره تماس: 88770011

مدیر گروه علوم اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر بهزاد نزاکت گو

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: nezakatgo@atu.ac.ir

شماره تماس: 88770011

مدیر گروه زبان های خارجی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علی خورسندی طاسکوه

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: khorsandi@atu.ac.ir

شماره تماس: 88770011

مدیر گروه علوم تربیتی  

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر احمد گل محمدی

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: golmahammadi@atu.ac.ir

شماره تماس: 88770011

مدیر گروه علوم سیاسی 

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر حمید رضا ارباب

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: arbab@atu.ac.ir

شماره تماس: 88770011

مدیر گروه اقتصاد     

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

  نام و نام خانوادگی: دکتر محمد تقی تقوی فرد

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: taghavifard@atu.ac.ir

شماره تماس: 88770011

 

مدیر گروه مدیریت      

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا مستعلی پارسا

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: ---@atu.ac.ir

شماره تماس: 88770011

مدیر گروه ادبیات فارسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر عبداالله معتمدی

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: motamedi@atu.ac.ir

شماره تماس: 88770011

مدیر گروه روانشناسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی:  دکتر قاسم بولو

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: ---@atu.ac.ir

شماره تماس: 88770011

مدیر گروه حسابداری و مدیریت مالی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

  نام و نام خانوادگی: دکتر حسن وکیلیان

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: ---@atu.ac.ir

شماره تماس: 88770011

مدیر گروه حقوق      

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

  نام و نام خانوادگی: دکتر جواد شهلائی باقری

مدرک تحصیلی: دکترای رشته مدیریت و برنامه نویسی تربیت بدنی

ایمیل: javadshahlaee@gmail.com 

شماره تماس: 88770011

               مدیر گروه تربیت بدنی      

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا صالحی راد

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: salehirad@atu.ac.ir

شماره تماس: 88770011

گروه علوم ریاضی    

دریافت رزومه علمی و پژوهشی