• معاونین پردیس
  نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا صالحی راد

مدرک تحصیلی: دکترای رشته آمار

ایمیل: salehirad@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392709

                 معاون آموزشی و پژوهشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی