• ریاست پردیس
نام و نام خانوادگی: دکتر مرتضى نورمحمدى

مدرک تحصیلی: دکترای رشته روابط بین الملل

ایمیل: politic110@gmail.com

شماره تماس: 48392734

رئیس پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

دریافت رزومه علمی و پژوهشی