• فرم اطلاعات جلسه دفاع

نام : *
نام خانوادگی : *
شماره تماس : *
ایمیل :
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
عنوان پایان نامه ، رساله
*
استاد راهنما
*
استاد راهنما دوم (در صورت لزوم)
استاد مشاور
*
استاد مشاور دوم ( در صورت لزوم)
استاد داور
*
استاد داور دوم ( در صورت لزوم )
مکان جلسه دفاع
*
روز
تاریخ *
ساعت
لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*
قابل توجه: در صورتی که بعد از ارسال فرم با پیغام (خطا : پیغام خطا جهت بررسی برای مدیریت پورتال ارسال شد.) مواجه شدید فرم شما با موفقیت ارسال گردیده است