• فرمهای آموزشی

دستورالعمل مراحل فارغ التحصیلی

تائید استادان محترم کمیته راهبری پایان نامه  دانشجویان( مقطع کارشناسی ارشد)

فرم تسویه حساب دانشجو

فرم اطلاعات پایان نامه دانشجویان  مقطع کارشناسی ارشد

طرح پیشنهادی پایان نامه (proposal)   (مقطع دکتری)

فرم پیشنهاد موضوع طرح  رساله  و استادان ( راهنما ، مشاور) مقطع دکتری

فرم تعیین داور و تکمیل پرونده  (مقطع کارشناسی ارشد)

فرم تعیین داور و تکمیل پرونده  (  مقطع دکتری)

تأئید استادان محترم کمیته راهبری رساله  دانشجویان (مقطع دکتری)

فرم پیشنهاد موضوع طرح پایان­­نامه واستادان ( راهنما ، مشاور) مقطع کارشناسی ارشد

طرح پیشنهادی پایان نامه (proposal)    مقطع کارشناسی ارشد

برگ هماهنگی روز و ساعت  جلسه دفاع

 فرم اطلاعات پایان نامه دانشجویان  مقطع دکتری دوره­های تحصیلات­ تکمیلی پردیس خودگردان

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی - پژوهشی

فرم گزارش پیشرفت کار رساله دانشجویان دکتری ( آموزشی - پژوهشی)

فرم گزارش سه ماه مراحل تحقیق رساله دانشجوی دوره دکتری

فرم خلاصه ای از طرح تحقیق

فرم خلاصه وضعیت دانشجو