• وظایف و اختیارات اداره کارگزینی

وظایف و اختیارات اداره کارگزینی:

- اداره امور استخدام، انتصاب، انتقال، ماموریت، ترفیع، مرخصی و بازنشستگی کارکنان (اعم از اعضاء هیات علمی وکارکنان غیر آموزشی و شاغلین مشاغل کارگری) طبق قوانین ومقررات

- تهیه و تنظیم کلیه احکام پرسنلی کارکنان با توجه به مقررات مصوب

- اظهار نظر و پاسخ به سئوالات واحدهای مختلف در مورد مسائل پرسنلی

- تنظیم فهرست احتیاجات پرسنلی براساس پیشنهادات واحدها پس از هماهنگی با مدیریت برنامه و بودجه و تشکیلات و سایر واحدهای ذیربط  و انجام کلیه مراحل امور استخدام و تامین نیازهای پرسنلی دانشگاه برابر مقررات

- انجام امور ترفیع و ارتقاء کارکنان برابر مقررات مربوط با همکاری واحدهای ذیربط

-همکاری در امور آموزش ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه براساس نیازهای آموزشی مورد لزوم و برنامه های تنظیم شده توسط مراجع ذیصلاح

- تهیه آمار و نمودارهای مختلف پرسنلی

- حفظ  و نگهداری پرونده های پرسنلی اعم از جاری و راکد وغیره

- هماهنگی درامور مربوط به مقررات و آئین نامه ها و بخشنامه ها ودستورالعمل های مربوط به امور اداری و رسیدگی و کنترل اطلاعات و مدارک پرسنلی و اداری واصله از سایر واحدها

-ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه مقررات استخدامی وطبقه بندی مشاغل و اظهار نظر در مورد آنها

- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان با همکاری واحدهای مربوط

- بررسی پیشنهاد انتصاب کارکنان و تطبیق آنها با مقررات و قوانین در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و انجام امور مربوط

- تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای دانشگاه

-ارائه خدمات مشورتی درکلیه زمینه های استخدامی، اداری و طبقه بندی مشاغل

- جمع آوری و تنظیم اطلاعات پرسنلی و آمار کلیه کارکنان دانشگاه در زمینه های مورد لزوم و همکاری لازم با واحدهای ذیربط دراین مورد

- همکاری با دفتر برنامه ریزی و بودجه و تشکیلات درتهیه آمار و اطلاعات لازم دانشگاه