• رئیس کارگزینیرییس اداره کارگزینینام و نام خانوادگی: راضیه رحمانی

مدرک تحصیلی: دکترای تکنولوژی آموزشی

شماره تماس: ۴۴۷۳۷۵۲۷