• وظایف اداره رفاه

وظایف اداره رفاه کارکنان

- انجام بررسی های لازم درخصوص تامین رفاه کارکنان

- پیشنهاد طرح های رفاهی برای کارکنان وخانوادهء آ نان با توجه به مقررات وامکانات

- تهیهءدفترچهءخدمات درمانی وایجاد تسهیلات لازم درامور خدمات بهداشتی ودرمانی کارکنان

- نظارت بر امور تعاونی مسکن دانشگاه

- نظارت بر امور تعاونی مصرف دانشگاه

- هماهنگی ونظارت بر امور بوفه ورستوران حوزهء ستادی

- انجام امور مربوط به کمک های غیر نقدی کارکنان

- تامین رفاه کارکنان درمحیط کار از نظر جا ومکان با توجه به امکانات با همکاری واحدهای ذیربط

- تهیه وتنظیم طرح های لازم برای برقراری وام های ضروری ،مسکن وغیره

- بررسی وتهیهءطرح لازم بمنظور ایجاد مهدکودک دانشگاه وادارهء آن

- انجام امور مختلف رفاهی کارکنان دانشگاه وتهیه وتنظیم طرح های مربوط

- انجام امور تعمیرات نقلیهء دانشگاه

- انجام امور انتظامات خوابگاهها

- نظارت برحسن اجرای امور مربوط به طرح های رفاهی که مورد تصویب مقامات ذیربط قرار می گیرد

- بررسی پیشنهادات وپیگیری طرح های دیگر رفاهی برابر مقررات