• خبر روز


قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد و دکتری

با توجه به کمیسیون  مورخ 99/1/26 شماره 411، سنوات تحصیلی دانشجویان ارشدی که 981 نیمسال هفتم تحصیلی آنها بوده و فرصت دفاع تا 10 اسنفد 98 را داشتند، تا 10 اردیبهشت 99 تمدید شده است و دانشجویان دکتری نیز با اخذ سنوات تحصیلی نیمسال 982 در صورت دفاع تا 10 اردیبهشت 99 از پرداخت جریمه سنوات تحصیلی 982 معاف خواهند بود.

تاریخ درج خبر: 1399/02/01  -  ساعت درج خبر: ١٢:٢١  -  شماره خبر: ١١٧١٩  -  تعداد بازدید: 592


خروج