• آرشیو اخبار اداری و مالی


برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه


بیست و هشتمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 97/04/04 ساعت ۱۰ صبح در محل معاونت فرهنگی با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع، معاون فرهنگی، مدیران حوزه توسعه و مدیریت منابع و معاونین اداری و مالی دانشکده ها به شرح دستور ذیل برگزار گردید.
1-    گرنت اعضای هیأت علمی
2-    کار دانشجویی تخصصی
3-    تعمیرات تابستانی

 

تاریخ درج خبر: 1397/04/06  -  ساعت درج خبر: ٠٨:٥٤  -  شماره خبر: ٦٤٣٩  -  تعداد بازدید: 1648


خروج