• ارتباط با پردیس

اطلاعات تماس اعضای پردیس 

  ریاست پردیس                               88770018   
امور عمومی 88886000
 واحد  آموزش 88770011
   واحد تحصیلات تکمیلی 88770011
 واحد پژوهشی 88770011
 کتابخانه 88770011
 واحد فناوری اطلاعات 88873118
امور مالی
88880990
 تخصصی آزاد
88880993
نمابر
88770019
تلفنخانه
88770014