• تابلوی اعلانات

   به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند ، کلاس  روش های کمی در جهانگردی آقای دکتر ضرغام بروجنی در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۹ ساعت ۱۳ الی ۱۵  تشکیل نمی شود .  به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند ، کلاس   تجزیه و تحلیل مدل های کمی و کیفی در مدیریت گردشگری  آقای دکتر ضرغام بروجنی در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۹ ساعت ۱۵ الی ۱۷  تشکیل نمی شود .