• مدیر گروه ها
 
نام و نام خانوادگی: دکتر ابوالقاسم فاتحی دهاقانی

مدرک تحصیلی: دکترای رشته جامعه شناسی

ایمیل: ---@atu.ac.ir

شماره تماس: 09----

مدیر گروه علوم اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
نام و نام خانوادگی: دکتر بهزاد نزاکت گو

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: ---@atu.ac.ir

شماره تماس: 09----

مدیر گروه زبان های خارجی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
نام و نام خانوادگی: دکتر علی خورسندی طاسکوه

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: ---@atu.ac.ir

شماره تماس: 09----

مدیر گروه علوم تربیتی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
نام و نام خانوادگی: دکتر احمد گل محمدی

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: ---@atu.ac.ir

شماره تماس: 09----

مدیر گروه علوم سیاسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
نام و نام خانوادگی: دکتر حمید رضا ارباب

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: ---@atu.ac.ir

شماره تماس: 09----

مدیر گروه اقتصاد

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد تقی تقوی فرد

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: ---@atu.ac.ir

شماره تماس: 09----

مدیر گروه مدیریت

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
نام و نام خانوادگی: غلامرضا مستعلی پارسا

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: ---@atu.ac.ir

شماره تماس: 09----

مدیر گروه ادبیات فارسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
نام و نام خانوادگی: دکتر عبداالله معتمدی

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: ---@atu.ac.ir

شماره تماس: 09----

مدیر گروه روانشناسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
نام و نام خانوادگی: دکتر رضا افقی

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: ---@atu.ac.ir

شماره تماس: 09----

مدیر گروه بیمه + کمیته تخصصی بیمه

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
نام و نام خانوادگی:  دکتر قاسم بولو

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: ---@atu.ac.ir

شماره تماس: 09----

مدیر گروه حسابداری و مدیریت مالی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
نام و نام خانوادگی: دکتر حسن وکیلیان

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: ---@atu.ac.ir

شماره تماس: 09----

مدیر گروه حقوق

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا صالحی راد

مدرک تحصیلی: ---دکترای رشته

ایمیل: ---@atu.ac.ir

شماره تماس: 09----

گروه علوم ریاضی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی