• معاونین پردیس
نام و نام خانوادگی: محمد رضا صالحی راد

مدرک تحصیلی: دکترای رشته آمار

ایمیل: salehirad@atu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۷۷۰۰۱۱

معاون آموزشی و پژوهشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی
نام و نام خانوادگی: مهدی یزدان شناس

مدرک تحصیلی: دکترای رشته مدیریت بازرگانی

ایمیل: yazdanshenas@atu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۷۷۰۰۱۱

مشاور اجرایی ریاست پردیس

دریافت رزومه علمی و پژوهشی