• معاونین پردیس
  نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا صالحی راد

مدرک تحصیلی: دکترای رشته آمار

ایمیل: salehirad@atu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۷۷۰۰۱۱

                 معاون آموزشی و پژوهشی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی یزدان شناس

مدرک تحصیلی: دکترای رشته مدیریت وبازرگانی

ایمیل: yazdanshenas@atu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۷۷۰۰۱۱

مشاور اداری و اجرائی     

  دریافت رزومه علمی و پژوهشی