• کارکنان پردیس
 

فهرست کارکنان پردیس تحصیلات تکمیلی

نام ونام خانوادگی

شماره داخلی

محل خدمت فعلی

ایرج  رنجی

 231

اداره آموزش

پونه  رحمتی

 239

اداره آموزش

رقیه  مرادی

 215

سرپرست اداره آموزش

رضا  باقرزاده جلیلوند

 211

مسئول امورفناوری اطلاعات

طاهره  رحیمی

 227

اداره آموزش

فاطمه  محمدی

 233

اداره آموزش

حسین گلی روشن

 

امور دانشجویی

محمدرضا  حسینی

 

مسئول آموزش های مجازی

یونس  صحرانورد

 

کارشناس تخصصی آزاد

محمد حسین ندرلو

 223

کارپرداز

محمد   خسروآبادی

 232

کارشناس پژوهش

افسانه   اخگری

 220

اداره آموزش

معصومه   فیروزی

 

مسئول امور مالی

محمد  حاجی باقر

 223

سرپرست امور عمومی

عالمیه   ولیزاده

 

اداره آموزش

سیما   شکوری

 0

تلفن خانه

طیبه    کبیری

 230

دبیرخانه

راحله  قاسمی مطلق

 216

اداره آموزش

مریم    احمدزاده

 227

اداره آموزش

آرش   بهرامی

 

اداره آموزش

محسن   روشنیان

 

اداره آموزش

کامران    رومیانی

 273

مسئول دفتر ریاست

داود موسی طاهری

 251

مسئول دفتر گروه های آموزشی

نرجس مقدسی

 214

اداره آموزش

مصطفی عزیزی

 

تاسیسات

رضا سمنانی

 

راننده

علی عبدی

 

کتابخانه (موقت)