گروه های آموزشی فعال در پردیس تحصیلات تکمیلی

1.گروه علوم اجتماعی و ارتباطات

رشته علوم ارتباطات:

گرایش روزنامه نگاری

گرایش علوم ارتباطات

رشته علوم اجتماعی:

گرایش برنامه ریزی توسعه منطقه ای  

گرایش برنامه ریزی شهری

گرایش جامعه شناسی فرهنگی

گرایش جامعه شناسی سیاسی

گرایش مددکاری اجتماعی

گرایش برنامه ریزی رفاه اجتماعی      

2.گروه اقتصاد

رشته تحصیلی اقتصاد:

گرایش اقتصاد محیط زیست

گرایش علوم اقتصادی

گرایش اقتصاد انرژی

گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک

گرایش اقتصاد مالی

گرایش اقتصاد اسلامی

گرایش اقتصاد نظری

رشته تحصیلی اقتصاد نفت و گاز:

گرایش بازارها و مالیه نفت و گاز

گرایش حقوق قراردادهای نفت و گاز

3.گروه علوم سیاسی

رشته علوم سیاسی:

گرایش روابط بین الملل

گرایش اندیشه سیاسی در اسلام

گرایش مطالعات منطقه ای اروپا

گرایش علوم سیاسی

گرایش علوم سیاسی-اندیشه سیاسی

گرایش علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی

گرایش علوم سیاسی-مسائل ایران

4.گروه علوم تربیتی

رشته علوم تربیتی:

گرایش مدیریت آموزش عالی

گرایش برنامه ریزی درسی

گرایش تکنولوژی آموزشی

گرایش فلسفه تعلیم و تربیت

گرایش مدیریت آموزشی

گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

گرایش سنجش و اندازه گیری

5.گروه زبان های خارجی

رشته زبان انگلیسی:

گرایش آموزش زبان انگلیسی

گرایش ترجمه

گرایش مترجمی زبان انگلیسی

6.گروه مدیریت

رشته مدیریت:

گرایش مدیریت تکنولوژی

گرایش تحقیق در عملیات

گرایش تولید و عملیات

گرایش مدیریت فناوری اطلاعات

رشته مدیریت بازرگانی:

گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

گرایش مدیریت بازرگانی

رشته جهانگردی:

گرایش مدیریت جهانگردی

گرایش گردشگری

رشته مدیریت تکنولوژی:

گرایش انتقال تکنولوژی

رشته مدیریت فناوری اطلاعات:

گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته

رشته مدیریت دولتی:

گرایش مدیریت منابع انسانی

رشته مدیریت صنعتی:

گرایش تولید

رشته مدیریت بیمه:

گرایش مدیریت بیمه

7.گروه ادبیات فارسی

رشته ادبیات فارسی

گرایش زبان شناسی همگانی

گرایش زبان و ادبیات فارسی 

8.گروه روانشناسی

رشته مشاوره:

گرایش مشاوره

گرایش مشاوره و راهنمایی

گرایش خانواده

گرایش

رشته روانشناسی:

گرایش روانشناسی تربیتی    

9.گروه بیمه + کمیته تخصصی بیمه

10.گروه حسابداری و مدیریت مالی

رشته حسابداری:

گرایش حسابداری

گرایش حسابرسی

گرایش مدیریت مالی

11.گروه حقوق

رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

گرایش حقوق بین الملل عمومی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق اقتصادی

گرایش حقوق بین الملل

گرایش حقوق عمومی

گرایش حقوق مالکیت فکری

گرایش مدیریت قراردادها

12.گروه علوم ریاضی

رشته آمار:

گرایش آمار

رشته ریاضیات مالی:

گرایش ریاضیات مالی

رشته علوم کامپیوتر:

گرایش زمینه های سیستم های هوشمند و کامپیوتری

گرایش علوم کامپیوتر

13.تربیت بدنی

رشته مدیریت ورزشی:

گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی