• معرفی اداره آموزش
  خانم مرادی رئیس اداره آموزش

 

 

  خانم اخگری کلیه دانشجویان پژوهش محور مقطع دکترا
خانم رحمتی

رشته های تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی، فلسفه تعلیم وتربیت ، آموزش عالی، سنجش واندازه گیری، مشاوره ، روانشناسی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

  خانم محمدی رشته های مدیریت وعلوم اجتماعی دانشجویان نیمه حضوری مقطع کارشناسی ارشد و دکترا


  خانم رحیمی مسئول برنامه ریزی و رشته های ادبیات فارسی وزبانشناسی

 


 مقطع کارشناسی ارشد و دکترا


  خانم احمد زاده


 رشته حسابداری وحسابرسی ومدیریت مالی وعلوم اجتماعی وعلوم ارتباطات اجتماعی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا


  خانم ولی زاده مسئول قرارداد اساتید

 

 

 

 

 

خانم قاسمی

 

 

 

 رشته های علوم سیاسی ، روابط بین الملل اندیشه سیاسی

 

 

 

 مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

 

 

 

 

 آقای رنجی

 

 

 

مسئول امتحانات، رشته های مقطع کارشناسی

 

 

 

 

 

خانم مقدسی

 

 رشته های اقتصادالکترونیک، اقتصاد انرژی، علوم اقتصادی، اقتصاد نفت وگاز، علوم کامپیوتر، علوم ریاضی ، آمار

 

 

 

 مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

  آقای بهرامیمسئول امور اساتید و کارشناس رشته های زبان انگلیسی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا 


آقای روشنیان رشته های حقوق باتمام گرایش ها مقطع کارشناسی ارشد و دکترا