• اطلاعیه تشکیل کلاسها

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، کلاس های درس دکتر پور فرج از روز یکشنبه به سه شنبه، ساعت 8-10 و 10-12 تغییر یافته است. 



   به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند ، کلاس  روش های کمی در جهانگردی آقای دکتر ضرغام بروجنی در روز دوشنبه مورخ 95/12/9 ساعت 13 الی 15  تشکیل نمی شود .



  به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند ، کلاس   تجزیه و تحلیل مدل های کمی و کیفی در مدیریت گردشگری  آقای دکتر ضرغام بروجنی در روز دوشنبه مورخ 95/12/9 ساعت 15 الی 17  تشکیل نمی شود .

 




  به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند ، کلاس   آشنایی با کامپیوتر  آقای دکتر رحیمی در روز چهارشنبه مورخ 96/1/23 تشکیل نمی شود .

 



 

 

 

امتیازدهی