• معاون فناوری


rahimi

معاون مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطاتنام و نام خانوادگي: حسین رحیمی

پست الکترونيکي: s.rahimi@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۸۳۹۲۶۱۵-۰۲۱