• معاون فناوری



نام و نام خانوادگی: محمد گلینی

مدرک تحصیلی: کارشناس مهندسی طراحی شبکه های کامپیوتری

پست الکترونیکی: Galini@atu.ac.ir

شماره تماس:48392611-021



معاون مرکزفناوری اطلاعات و ارتباطات