• ترکستانی



نام و نام خانوادگی: محمد صالح ترکستانی

مدرک تحصیلی: دکترای رشته مدیریت بازرگانی

پست الکترونیکی : torkestani@gmail.com

شماره تماس: ۴۴۷۳۷۵۰۶ - 021



مدیر بودجه و تشکیلات