• خبر روز


اصلاحيه زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه نيمسال دوم 97-96

 

تاریخ درج خبر: 1396/10/23  -  ساعت درج خبر: ٠٨:١٩  -  شماره خبر: ٥٢٢٠  -  تعداد بازدید: 2354


خروج