• خبر روز


گزارش برگزاري سخنراني ها و كارگاه هاي علمي و آموزشي در هفته پژوهش

  On The Assessment ofPragmatic Competence in EFL Context خانم دكتر معصومه
استاجي

 

 Firm Steps to Mixed Methods Research Design

 آقاي دكتر مهرداد اميري


 


 ارائه مدل كسب و كار الكترونيك براي صرافي هاي پول ديجيتال


خانم زهرا جلائيان
زعفراني)دانشجوي دكتري(


 

آموزش پروپوزال نويسي

آقاي دكتر حسين عبداللهي


 

 

 

 آمادگي براي آزمون بسندگي زبان دكتري دانشگاه: بررسي مهارتها و تكنيك هاي پاسخ دهي به سوالات دستور نگارش و واژگان"

 

 

آقاي دكتر بهزاد نزاكت گو


 روش تحقيق توصيفي كيفي

خانم دكتر ايراندخت فياض

 

 


 يادگيري سيار و ابزارهاي آموزش مجازي


آقاي مهندس محمدرضا
حسيني

 

 

 

 

 اخلاق حرفه اي در محيط كار

 

 

 

 آقاي دكتر مهدي يزدان
شناس


 

 

 

 

آمار كاربردي: پيش بيني در سامانه هاي تصادفي پوياهمراه با
آموزش نرم افزار(spss)

 

 

آقاي دكتر محمدرضا
صالحي رادداده كاوي


آقاي دكتر وحيد رضايي
تبار


 

روش هاي تحقيق در روانشناسي بين فرهنگي
آقاي دكتر عبداله
معتمدي

 

 

 

ديوار كوتاه دانشگاه: آسيب شناسي علوم انساني

 

 

آقاي دكتر احمد گل
محمدي و اعضاي شوراي
تحصيلات تكميلي پرديس
خودگردان دانشگاه


 

 

 

 

بازديد از موزه دانشگاه

 

 

 

 

 How to Carry Out A Qualitative Research Study: Coding & Thematic Construction Exploration

 

 خانم دكتر زري سعيديتحليل خروجي  spss در پژوهش هاي مديريت ورزش

 

آقاي دكتر حبيب هنري

 

 

 

 


تاریخ درج خبر: 1396/10/12  -  ساعت درج خبر: ١٦:١٩  -  شماره خبر: ٥١٣٢  -  تعداد بازدید: 557


خروج