• خبر روز


دروس امتحان جامع رشته مدیریت قراردادهای نفت و گاز

1396/08/23

دروس امتحان جامع رشته مدیریت قراردادهای نفت و گاز

در خصوص دروس امتحان جامع رشته مدیریت قراردادهای نفت و گاز ، دروس اصلی و اختباری برای امتحان یاد شده به شرح زیر است :

1- دروس اصلی :

الف : اقتصاد پیشرفته نفت و گاز 

ب - قراردادهای بالا دستی در صنعت نفت و گاز

2- دروس اختیاری 

الف - حقوق بین الملل نفت و گاز

ب - داوری و حل وفصل اختلافات در قراردادهای نفت و گاز 

ج - نظریه های رفتاری سازمانی و منابع انسانی

 بازدید: 580خروج