• خبر روز


ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع دکتری پردیس تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

1396/06/08

ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع دکتری پردیس تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

 

  پیام ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه در آﻏﺎز ﺳﺎل تحصیلی ۹۷-۹۶ 

دستور العمل و تقویم مراحل ثبت نام الکترونیکی

 برنامه زمانبندی مراجعه حضوری و تشکیل پرونده 

 فرم مشخصات فردی پذیرفته شدگان

 فرم نظام وظیفه

 فرم الف 

 فرم د 

 فرم ه بازدید: 2760خروج