اخبار

اخبار و رویدادها

نتایج اولیه آزمون جامع خرداد ماه 1396 –پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

نتایج اولیه آزمون جامع خرداد ماه 1396 –پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

مدیریت آموزش آزاد دورۀ سوم «آزمون زبان» دانشگاه را برگزار می کند.

مدیریت آموزش آزاد دورۀ سوم «آزمون زبان» دانشگاه را برگزار می کند.

دستورالعمل و جدول زمانبندی ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶

دستورالعمل و جدول زمانبندی ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶

برگزاری دوره های مهارت افزایی عمومی و تخصصی مدیریت آموزش های آزاد

برگزاری دوره های مهارت افزایی عمومی و تخصصی مدیریت آموزش های آزاد

ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع دکتری پردیس تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع دکتری پردیس تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

خداوند جویندگان دانش را دوست دارد

خداوند جویندگان دانش را دوست دارد

اطلاعیه ها

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای حسین استاد میرزایی )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای حسین استاد میرزایی )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای شهرام چهار محالی )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای شهرام چهار محالی )

نتایج اولیه آزمون جامع خرداد ماه 1396 –پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

نتایج اولیه آزمون جامع خرداد ماه 1396 –پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

مدیریت آموزش آزاد دورۀ سوم «آزمون زبان» دانشگاه را برگزار می کند.

مدیریت آموزش آزاد دورۀ سوم «آزمون زبان» دانشگاه را برگزار می کند.

دستورالعمل و جدول زمانبندی ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶

دستورالعمل و جدول زمانبندی ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶

برگزاری دوره های مهارت افزایی عمومی و تخصصی مدیریت آموزش های آزاد

برگزاری دوره های مهارت افزایی عمومی و تخصصی مدیریت آموزش های آزاد

تب دانشگاه علامه