اخبار

اخبار و رویدادها

مراسم روز جهانی گردشگری در پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه برگزار شد

مراسم روز جهانی گردشگری در پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه برگزار شد

گرامی داشت روز جهانی گردشگری در پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه

گرامی داشت روز جهانی گردشگری در پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه

ترمیم انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

ترمیم انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

اطلاعیه در خصوص ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون ورودی دکتری پردیس دانشگاه

اطلاعیه در خصوص ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون ورودی دکتری پردیس دانشگاه

نتایج اولیه آزمون جامع خرداد ماه 1396 –پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

نتایج اولیه آزمون جامع خرداد ماه 1396 –پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

مدیریت آموزش آزاد دورۀ سوم «آزمون زبان» دانشگاه را برگزار می کند.

مدیریت آموزش آزاد دورۀ سوم «آزمون زبان» دانشگاه را برگزار می کند.

اطلاعیه ها

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم اکبر محمدی)

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم اکبر محمدی)

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای مجتبی کرباسیان )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای مجتبی کرباسیان )

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم راشین عبدالهی )

دفاع پایان نامه دکتری ( خانم راشین عبدالهی )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای عماد محمد حسن زاده )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای عماد محمد حسن زاده )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای علیرضا شریفی )

دفاع پایان نامه دکتری ( آقای علیرضا شریفی )

نتایج اولیه آزمون جامع خرداد ماه 1396 –پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

نتایج اولیه آزمون جامع خرداد ماه 1396 –پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

تب دانشگاه علامه