اخبار

اخبار و رویدادها

برنامه هفته پژوهش آذرماه 95

برنامه هفته پژوهش آذرماه 95

مواد آزمون مورد ارزیابی در آزمون جامع دی ماه 1395

مواد آزمون مورد ارزیابی در آزمون جامع دی ماه 1395

اطلاعیه ( قابل توجه دانشجویان دکتری)

به اطلاع اندسته از دانشجویانی که پس از قبولی در امتحان جامع واحد رسال را اخذ می نمایند ، می رساند

اطلاعیه ( قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که در نیمسال سوم ،واحد پایان نامه اخذ نموده اند.

منابع آزمون جامع رشته زبان و ادبیات فارسی

منابع آزمون جامع رشته زبان و ادبیات فارسی

منابع مطالعاتی آزمون جامع رشته دکتری حقوق عمومی و حقوق یبن الملل

منابع مطالعاتی آزمون جامع رشته دکتری حقوق عمومی و حقوق یبن الملل

اطلاعیه ها

برنامه هفته پژوهش آذرماه 95

برنامه هفته پژوهش آذرماه 95

مواد آزمون مورد ارزیابی در آزمون جامع دی ماه 1395

مواد آزمون مورد ارزیابی در آزمون جامع دی ماه 1395

اطلاعیه ( قابل توجه دانشجویان دکتری)

به اطلاع اندسته از دانشجویانی که پس از قبولی در امتحان جامع واحد رسال را اخذ می نمایند ، می رساند

اطلاعیه ( قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که در نیمسال سوم ،واحد پایان نامه اخذ نموده اند.

منابع آزمون جامع رشته زبان و ادبیات فارسی

منابع آزمون جامع رشته زبان و ادبیات فارسی

اطلاعیه دانشجویان دکتری واجد شرایط آزمون جامع (دی ماه 95 )

به اطلاع دانشجویان عزیز پردیس میرساند آزمون جامع در تاریخ های 1 و 4 برگزار می گردد.

تب دانشگاه علامه